Pn, Śr, Pt: 07:30 - 15:30
Wt, Czw: 07:30 - 18:00

Al. Powstańców Wlkp. 20,
70-110 Szczecin

+48 91 441 44 90
Sekretariat

Regulamin zdalnego egzaminowania

Zarządzenie Nr 171/2020

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej"

 

Na podstawie art. 23 i 74 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z poźn. zm.) w związku z § 49 ust. 1 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się "Regulamin przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Regulamin dotyczy wyłącznie tych zaliczeń i egzaminów, które przeprowadzane są przy wykorzystaniu zasobów Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński

Rektor PUM

 

§1
Definicje

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. CET - należy przez to rozumieć Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 2. Egzaminator - należy przez to rozumieć osobę dokonującą zaliczenia przedmiotu, o której mowa w § 28 ust. 3 Regulaminu studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (zwanego dalej Regulaminem studiów), osobę przeprowadzającą egzamin, o której mowa w S 33 ust. 1, 2 lub 3 Regulaminu studiów, a także osobę przybraną przez ww. osoby do pomocy w przeprowadzeniu zaliczenia lub egzaminu,
 3. Platforma MS Teams - platforma komunikacyjna służąca do przeprowadzania zaliczeń/egzaminów, zapewniająca audiowizualny nadzór nad prawidłowym przebiegiem zaliczenia/egzaminu,
 4. Platforma Moodle - platforma komunikacyjna służąca do przeprowadzania zaliczeń/egzaminów, na której umieszczane są sesje zaliczeniowe lub egzaminacyjne,
 5. PUM lub Uczelni - należy przez to rozumieć Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 6. Sesja zaliczeniowa/egzaminacyjna - przygotowany przez CET i umieszczony na platformie Moodle dostęp do zaliczenia/egzaminu (określonego zestawu pytań lub zadań egzaminacyjnych) w wyznaczonym terminie,
 7. Student - należy przez to rozumieć również doktoranta,
 8. Zaliczenie/egzamin - należy przez to rozumieć weryfikację osiągniętych przez studenta lub doktoranta efektów uczenia się, przeprowadzaną zgodnie z programem studiów poza siedzibą uczelni przy wykorzystaniu zasobów CET.

 

 §2
Zasady przygotowania zaliczeń/egzaminów

 1. Zaliczenia/egzaminy odbywają się według kalendarza CET dostępnego na stronie https://cet.pum.edu.pl/kalendarz.
 2. Sesje zaliczeniowe/egzaminacyjne odbywają się na platformie Moodle, do której dostęp następuje przez stronę CET (https://egzamcet.pum.edu.pl) lub przez Wirtualny Dziekanat).
 3. Tożsamość studentów i przebieg zaliczenia/egzaminu są monitorowane na platformie MS Teams, we wcześniej utworzonych przez egzaminującego podgrupach.
 4. Egzaminator zobowiązany jest dostarczyć przygotowany przez siebie materiał do CET co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zaliczenia/egzaminu.
 5. Materiał, o którym mowa w ust. 4 powinien być przygotowany zgodnie z Zasadami tworzenia pytań dostępnymi na stronie https://cet.pum.edu.pl/dydaktyka.
 6. CET tworzy sesje zaliczeniowe/egzaminacyjne na platformie Moodle w oparciu o materiał, o którym mowa w ust. 4. Wszelkie ustalenia co do parametrów przeprowadzanego zaliczenia/egzaminu ustala egzaminator, co ma odzwierciedlenie w formularzu rezerwacji terminu. Wszelkie zmiany tych parametrów dokonywane są wyłącznie na wyraźne polecenie egzaminatora zgłoszone najpóźniej na 24h przed planowanym zaliczeniem/egzaminem.
 7. Utworzone sesje zaliczeniowe/egzaminacyjne powinny umożliwiać dołączenie się do nich studentów i egzaminatora na tyle wcześniej przed rozpoczęciem zaliczenia/egzaminu, aby umożliwić kontrolę stopnia spełnienia wymagań z §3 ust. 1
 8. Zgłaszanie zastrzeżeń do pytań lub zadań zaliczeniowych/egzaminacyjnych przebiega tak jak w przypadku zaliczeń/egzaminów komputerowych stacjonarnych. Pytania lub zadania, do których zgłoszono zastrzeżenia zostaną zweryfikowane przez egzaminatora, kierownika przedmiotu lub osobę przez niego upoważnioną w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżeń.

 

§3
Obowiązki studenta biorącego udział w zaliczeniu/egzaminie

 1. Przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu student jest zobowiązany do:
  1. wdzenia na 24h przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu, czy został przypisany do sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej (czy ma dostęp do danej sesji); w razie braku takiego przypisania, student winien skontaktować się z egzaminatorem lub właściwym dziekanatem celem ustalenia swojego statusu,
  2. przygotowania odpowiedniej jakości sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny lub przenośny z dostępem do Internetu oraz kamerą i mikrofonem, zapewniające interaktywność połączenia audio-wideo),
  3. zapewnienia odpowiedniej jakości łącza internetowego;
  4. zainstalowania aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
  5. zainstalowanie aplikacji MS Teams celem stabilnego korzystania z platformy MS Teams,
  6. co najmniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia zaliczenia/egzaminu poprawnego zalogowania się:
   • na platformę MS Teams;
   • do sesji zaliczeniowej/ egzaminacyjnej zgodnie z dokonanym przypisaniem, tj. przez stronę CET (https://egzamcet.pum.edu.pl) lub przez Wirtualny Dziekanat;
  7. okazania na żądanie egzaminatora ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja studencka);
  8. udostępnienia za pomocą kamery obrazu pomieszczenia, w którym się znajduje, na żądanie egzaminatora.
 2. Podczas zaliczenia/egzaminu student ma obowiązek:
  1. nieprzerwanie udostępniać na platformie MS Teams swój wizerunek z wyraźnie widoczną twarzą za pomocą kamery internetowej (obraz nie może być przetworzony);
  2. zgodnie z poleceniem egzaminatora:
   • włączyć mikrofon,
   • udostępnić za pomocą kamery obraz całego pomieszczenia, w którym student się znajduje;
   • udostępnić za pośrednictwem aplikacji MS Teams obraz pulpitu komputera, celem weryfikacji prawidłowego realizowania zaliczenia/egzaminu (braku korzystania z niedozwolonych pomocy), a także potwierdzenia prawidłowego zalogowania;
 3. W trakcie zaliczenia/egzaminu:
  1. zabronione jest korzystanie ze źródeł wiedzy, prowadzenie rozmów (w tym telefonicznych) oraz korzystanie z jakichkolwiek komunikatorów internetowych oraz innych programów wspomagających pracę zdalną (np. TeamViewer);
  2. zabronione jest wykorzystywanie platformy MS Teams lub innego oprogramowania komunikacyjnego lub zdalnego do komunikacji głosowej lub tekstowej z innymi osobami, a także do kontaktowania się z egzaminatorem, chyba że na polecenie egzaminatora lub w związku z koniecznością zgłoszenia przez studenta problemu technicznego związanego z platformą Moodle;
  3. telefony komórkowe muszą pozostawać wyłączone, chyba że wskutek wystąpienia problemów technicznych student nie będzie mógł skorzystać z formy komunikacji z egzaminatorem, o której mowa w pkt. 2;
  4. w miejscu, w którym student realizuje zaliczenie/egzamin (biurko, stół itp.) poza sprzętem komputerowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 może znajdować się wyłącznie butelka lub szklanka napoju oraz dokument tożsamości;
  5. w pomieszczeniu, w którym przebywa student powinna panować cisza;
  6. zakazane jest spożywanie posiłków, chyba że jest to uzasadnione względami zdrowotnymi potwierdzonymi zaleceniem lekarskim.
 4. Każde naruszenie zasad, o których mowa w ust. 1-3, a także brak zastosowania się do poleceń lub żądań egzaminatora stanowi podstawę do przerwania zaliczenia/egzaminu i anulowania ich rezultatów. Fakt ten zostanie odnotowany przez egzaminatora, a wykonana notatka służbowa zostanie przekazana do kierownika przedmiotu i właściwego dziekanatu.
 5. Niezalogowanie się na platformie MS Teams na 15 minut przez wyznaczoną godziną rozpoczęcia zaliczenia/egzaminu jest traktowane jako nieprzystąpienie do zaliczenia/egzaminu.
 6. Usprawiedliwianie nieprzystąpienia do zaliczenia/egzaminu następuje zgodnie z Regulaminem studiów.
 7. Nie ma możliwości powrotu do pytań/zadań, na które udzielono odpowiedzi.
 8. Czas zaliczenia/egzaminu jest ustalony dla całego zaliczenia/testu, a nie dla pojedynczych pytań/zadań.

 

§4
Postępowanie w sytuacji wystąpienia problemów technicznych

 1. W czasie egzaminu nie są dozwolone przerwy. W przypadku zerwania połączenia należy niezwłocznie ponownie zalogować się na platformie Moodle i platformie MS Teams w czasie nie dłuższym niż 10 minut i kontynuować zaliczenie/egzamin. Czasu zaliczenia/egzaminu nie ulega wydłużeniu o czas ww. przerwy.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają studentowi udział w zaliczeniu/egzaminie lub jego ukończenie, student jest zobowiązany w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od ich vwstąpienia — do przesłania na adres e-mail właściwego dziekanatu lub egzaminatora zgłoszenia zawierającego opis zaistniałego problemu oraz zrzut ekranu komputera, na którym student odbywa zaliczenie/egzamin, wykonany w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika.
 3. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia problemów technicznych ukończenie zaliczenia/egzaminu nie jest możliwe, a liczba pytań/zadań, na które student udzielił odpowiedzi, jest:
  1. mniejsza niż 60% ogólnej liczby pytań, student może przystąpić do zaliczenia/egzaminu ponownie w dniu organizacji zaliczenia/egzaminu w kolejnym terminie (w sesji poprawkowej); przerwanego zaliczenia/egzaminu nie uwzględnia się w liczbie dopuszczalnych przystąpień do zaliczenia/egzaminu z danego przedmiotu/modułu;
  2. równa lub wyższa niż 60% ogólnej liczby pytań — ocena za zaliczenie/egzamin ustalana jest na podstawie udzielonych odpowiedzi; student może taką ocenę zaakceptować lub wystąpić o ponowne przystąpienie do zaliczenia/egzaminu; przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku gdy zaistniałe w trakcie zaliczenia/egzaminu problemy techniczne są tego rodzaju, iż nie jest możliwe ustalenie liczby pytań/zadań zgodnie z zapisami ust. 3:
  1. wyznaczany jest kolejny termin zaliczenia/egzaminu, a zaliczenie/egzamin, w trakcie którego doszło do awarii uznaje się za niebyły — jeżeli przyczyna awarii leży po stronie PUM,
  2. zaliczenie/egzamin są uznawane za zakończone wynikiem negatywnym w pozostałych przypadkach.
 5. Student, który ze względu na brak posiadania sprzętu komputerowego spełniającego o których mowa w S 3 ust. I pkt 2 lub wystarczającego dostępu do Internetu nie ma możliwości udziału w zaliczeniu/egzaminie na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem, obowiązany jest złożyć do właściwego prodziekana podanie o zmianę formy egzaminu. Podanie składa się w drodze elektronicznej najpóźniej na 2 dni przed vznaczonym dniem zaliczenia/egzaminu. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

§5
Kwestie sporne oraz kwestie nieuregulowane zarządzeniem

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu studiów, zaś kwestie sporne rozstrzyga Prorektor ds. Dydaktyki.

 

Image
Image

Centrum Egzaminów Testowych

Na skróty

Egzaminy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Al. Powstańców Wielkopolskich 20,
70-110 Szczecin

Sekretariat:
tel. +48 91 441 44 90

Godziny otwarcia:
Pn, Śr, Pt: 07:30 - 15:30
Wt, Czw: 07:30 - 18:00
Sb, Nd: Nieczynne

Sprawdź lokalizację na mapie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Rektorat:
tel. +48 91 48 00 700

Godziny otwarcia:
Pn - Pt: 07:30 - 15:30
Sb, Nd: Nieczynne

 

Sprawdź lokalizację na mapie